Algemene voorwaarden

De afspraken van onze overeenkomst

1. Algemeen

1.1. Degene die met CombexCleaning of Janet Organizes een overeenkomst aangaat, wordt verder opdrachtgever genoemd.

 1.2. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die CombexCleaning of Janet Organizes sluit met opdrachtgevers.

2. Kwaliteit

2.1. CombexCleaning of Janet Organizes verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van CombexCleaning of  Janet Organizes

3. Bevestigen van opdrachten

3.1. Na het overeenkomen van een opdracht stuurt CombexCleaning of Janet Organizes een bevestiging. Deze bevat in elk geval een beschrijving van de betreffende opdracht en de leveringsvoorwaarden.

3.2. De opdrachtgever gaat zonder tegenbericht akkoord met de gestuurde bevestiging van de opdracht en voorliggende leveringsvoorwaarden.

3.3. Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
 

4. Privacy

4.1. CombexCleaning of Janet Organizes houdt zich er strikt aan alle informatie en vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

 5. Verplaatsen van afspraken

5.1. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak 24 uur of langer van tevoren verplaatst, brengt CombexCleaning of Janet Organizes geen kosten in rekening.

5.2. Als de opdrachtgever een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang verplaatst of niet nakomt, is CombexCleaning of Janet Organizes gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging van opdrachten

6.1. Een overeenkomst voor een opdracht kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en CombexCleaning of Janet Organizes op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.

6.2. CombexCleaning of Janet Organizes heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

6.3. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en, hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.  

7. Overmacht

7.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht CombexCleaning of Janet Organizes onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

7.2. In geval van overmacht maakt CombexCleaning of Janet Organizes zo spoedig als mogelijk na herstel of andere omstandigheid een nieuwe afspraak om de opdracht zoals overeengekomen uit te voeren. Als het niet lukt om binnen 10 werkdagen een nieuwe afspraak overeen te komen, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende opdracht of deel ervan kosteloos te annuleren.

7.3. Bij annulering van genoemd onderdeel van de opdracht op grond van dit artikel is CombexCleaning of Janet Organizes niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1. CombexCleaning of Janet Organizes is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met CombexCleaning of Janet Organizes. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.2. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij CombexCleaning of Janet Organizes heeft gemeld.

8.3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten doorCombexCleaning of Janet Organizes of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door CombexCleaning of Janet Organizes afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

9. Prijzen en Betaling

9.1. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.

9.2. Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3. Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

9.4 Indien opdrachtgever kiest voor betalen in termijnen is aanbetaling minimaal 20% van bedrag te voldoen. Rest bedrag kan worden betaald in 2,3 of 5 termijnen. Opdrachtgever dient hiermee rekening te houden dat boven op huidig bedrag 10% extra kosten worden gevraagd.

10. Parkeer- en reiskosten

10.1 Reizen binnen een straal van 20 kilometer (enkele reis) en/of reistijden tot een half uur (enkele reis) zijn bij de standaard dienstverlening inbegrepen. Voor reizen die verder gaan dan deze afstand en/of tijdsduur wordt een vergoeding gehanteerd van € 0,25 per gereden kilometer, bovenop de gemaakte kosten. De ANWB-routeplanner dient als leidraad voor het berekenen van zowel de reisafstand als de reistijd

11. Klachtenregeling

Klachten kunnen worden gecommuniceerd aan: janet@combexcleaning.nl.